Toevalligheden; it's a small world after all!
Amigoe, 18 April 2007


Toevalligheid 1:
Het zal wel puur toeval zijn dat onderhandelingen tussen het BC en Maal, via de Commissie Oostpunt 2, gedurende drie jaar traag maar zeker de goede kant uitgingen richting oplossing, totdat de heer Cooper gedeputeerde van Infrastructuur werd.
Ook puur toeval dat kort daarna, Maal werd benaderd namens een 'investeringsgroep', die zich niet wenste te identificeren, doch wel een schriftelijk voorstel deed om Oostpunt te 'kopen', en ook de hele schadeclaim over te nemen 'om het zelf met de overheid af te handelen'.
Maal ging NIET in op dit anonieme voorstel en wees de persoon de deur. Er werd toen kennismaking geregeld met de groep' achter deze 'offerte', die duidelijk volkomen ingelicht waren van interne aspecten en onderhandelingen. Enkele dagen later werd Maal dan ook in deze voorgesteld aan de heer Robin Martina, van Capaz-Consulting NV, prominent lid van de partij MAN, toevallig dezelfde partij van gedeputeerde Charles Cooper van de DROV. Dat Oostpunt Commissielid Dwigno Puriel prominent lid en huidige campagneleider is van dezelfde partij MAN, is ook puur toeval.

Toevalligheid 2:
De Apna: Algemeen Pensioenfonds heeft interesse getoond in overwegen van aankoop van Oostpunt, gezien het succes van Jan Thiel. Maal is toen ingelicht dat een Special Projects Manager vanuit de Apna-organisatie, de heer Hans Els, opgedragen is onderzoek te doen naar aantrekkelijkheid en ontwikkelbaarheid van Oostpunt voor Apna. Maal wordt vervolgens benaderd door de heer Hans Els, die zich tevens voordoet als vertegenwoordigende een 'Foundation for Economic Trends', die voorstelt om hem en ene heer Theo Eisden, en de 'Foundation', aan te stellen als vertegenwoordiger/tussenpersoon om ontwikkeling van Oostpunt te gaan promoveren. Tevens de vraag of Maal nooit bedacht heeft om de terreinen aan bijvoorbeeld de Apna aan te bieden, en dat hij daarbij wel verdienstelijk zou kunnen zijn uit hoofde van de Foundation en als tussenpersoon/agent. Voorgesteld wordt om bij gedeputeerde Cooper het belang van de ontwikkeling van Oostpunt te onderstrepen, en kennismaking met Maal te bewerkstelligen in het kader van het oplossen van de EOP-polemiek.
Maal geeft aan geen interesse te hebben voor brokers, agenten, makelaars of intermediares, doch bereid staat om directe contacten aan te gaan met alle potentiële gegadigden, incluis Apna. Verdere afspraken met Maal worden vervolgens uitgesteld c.q. afgezegd.
De Apna-directie deelt vervolgens mee ervan afgezien te hebben, gezien Maal, naar zij hebben vernomen, 'te veel geld wilde voor zijn terrein'.

Toevalligheid 3:
Maal wordt vervolgens wederom benaderd door wijlen de heer Theo Eisden (q.e.p.d.) zelf, thans namens zijn bedrijf Kokolishi BV, die 'interesse hebben' om terrein te kopen voor woningbouwontwikkeling. Na meetings en terreinbezichtigingen samen met ook een uit Nederland overgekomen Stedenbouwkundig ingenieur, komt het aspect EOP, de 'Conserverings-bestemming' en het dispuut tussen Maal en de overheid ter sprake. De heer Eisden zegt ook 'goede contacten te hebben' met gedeputeerde Cooper, die heeft verklaard positief te staan ten opzichte van zijn project. De heer Eisden beweerde ook zorg te zullen dragen dat gedeputeerde Cooper in zou gaan op Maals uitnodiging en Oostpunt spoedig te komen bezichtigen.
Een week daarop, kwam inderdaad gedeputeerde Cooper eindelijk voor kennismaking en rondrit op Oostpunt, en wel vergezeld van mevrouw Eunice Eisden, dochter van de heer Theo Eisden, en tevens ook weer een prominent lid van de MAN-partij en op de MAN-lijst.
Beiden gaven aan het belang in te zien van de ontwikkeling van delen van Oostpunt, vooral voor populaire woningbouw. Cooper sprak zich vervolgens herhaaldelijk in de media en Eilandsraad publiekelijk uit PRO-ontwikkeling van Oostpunt, volhoudend dat Oostpunt een 'witte vlek' was, die wel degelijk ontwikkeld mag worden, en dat geen planologisch regime in de weg stond.
De heer Eisden c.s. gaven vervolgens aan, dat zij nu weer met Dienst Domeinbeheer gingen praten, daar de bedoeling was dat het eilandgebied, via Dienst Domeinbeheer het terrein zou aankopen, en deze in het kader van een 'Grondbedrijf' tegen goedkope erfpacht zou afgeven aan henzelf voor verdere ontwikkelingen. Hoofd van Dienst Domeinbeheer, belast met opstarten van het 'Grondbedrijf' is de eerder genoemde heer Dwigno Puriel, prominent lid van de MAN, alsmede lid van de Commissie Oostpunt. Ook puur toevalligheid.

Toevalligheid 4:
Door gedeputeerde Charles Cooper, is jaren geleden bekendgemaakt dat een complete evaluatie, of zogenaamde 'tevredenheidsstudie' gemaakt zou worden in het kader van verplichte minstens vijfjaarlijkse herevaluatie van het EOP, reeds twaalf jaar achterstallig! Deze studie is, naar werd vernomen, opgedragen aan 'Capaz-Consulting NV' van de heer Robin Martina. Deze studie is vervolgens naar eigen zeggen van de heer Cooper reeds voltooid, en gepresenteerd aan het BC. Echter is, evenals bij het EOP zelf, geen enkele terreineigenaar, zelfs Maal, benaderd in dit kader. Op de vraag waarom Oostpunt niet meegenomen is hierin, reageerde gedeputeerde Cooper: Maal is een aparte zaak. Hoeveel het BC voor deze 'studie' heeft betaald is vooralsnog niet bekend. Noch inhoud, resultaat of status. Ook toevallig.

Toevalligheid 5:
Toen bleek dat geen van de hierboven nageijverde 'scenario's' verwezenlijkt konden worden omdat Maal niet via deze wegen wilde wandelen, komt 6 september 2006 een door Cooper geïnspireerd schrijven van het BC, bepalende dat Oostpunt opeens wel degelijk een 'Conserverings-bestemming' heeft, waardoor door niemand (anders?) ontwikkeld kan worden gezien dit geldende 'Planologisch Regime'. Hierdoor heeft het BC zich ook blootgesteld aan 'Planschadeplicht' conform art. 27 en 28 EROC. Merkwaardigerwijze was de heer Cooper voorheen echter volkomen bereid en intent om de ontwikkeling van Oostpunt 'aan de MAN te brengen'!
Gedeputeerde Cooper zegt thans echter vol bravoure 'het volk te zullen blijven verdedigen tegen Maal' en 'tot cassatie door te vechten' tegen elke ontwikkeling van Oostpunt. Dit ondanks reeds twee vonnissen en 40 miljoen gulden aan schade. Ondanks ook thans een 'planschade-plicht berekend op 66 miljoen gulden extra, die vermeden had kunnen worden indien het BC zijn eigen besluit van mei 2003 had uitgevoerd, waardoor ontwikkeling van Oostpunt mogelijk zou worden gemaakt!
Van de 'Wet op Aansprakelijkheid van gezagsdragers' schijnt ook nooit iets te komen. Dus het is niet de heer Cooper die opdraait voor de kosten noch de schade, maar het Curaçaose volk. Dit is het gevolg van het beleid van de heer Cooper zelf. Maal wil gewoon een beleid dat ontwikkeling van Oostpunt mogelijk maakt. Een beleid dat ook ten goede van Curaçao komt.

En zo zijn andere 'toevalligheden' te noemen, doch kortheidshalve alhier vooralsnog achterwege gehouden.

Een bekende filosoof zei eens: 'In life, there are no coincidences'. Ik vraag mij af of hij ergens niet gelijk had. Aan ieder zijn eigen conclusies…

WILLY MAAL
Oostpunt, Curaçao